Как да ни намерите:
гр. Стара Загора 6000
ул. Захари Княжески № 16,
партер, офис 1
тел./факс: 042.625080
моб.: 088.5462785
е-поща: [email protected]
гр. Бургас 8000
ул. „Индустриална” № 41

тел./факс: 056.999950
моб.: 088.9009908; 088.6608550
е-поща: [email protected]
гр. Хасково 6300
ул. „Марин Дринов” № 4, ет. 1, офис 3

тел.: 038.623623
моб.: 088.6623623
е-поща: [email protected]
гр. Сливен 8800
ул. "Константин Стоилов" № 8

тел./факс: 044.666654
моб.: 088.5702040
е-поща: [email protected]
гр. Пазарджик 4400
ул. "Генерал Гурко" № 2, ет. 2, офис 5

тел./факс: 034.423330
моб.: 088.9763330
е-поща: [email protected]
гр. Сандански 2800
ул. "Стефан Стамболов" № 11Г

моб.: +359.88.8604836
е-поща: [email protected]
гр. Плевен 5800
ул. „Гренадирска” № 65

моб.: +359.88.5278861
е-поща: [email protected]
гр. Враца 3000
ул. "Здравец" №1

моб.: +359.87.9589038
е-поща: [email protected]
Стара Загора Пловдив Бургас
Хасково Сливен Пазарджик
Сандански Враца
Информация по чл. 325 КЗ
.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 И ЧЛ. 326 ОТ КЗ
 
„АБАКУС БРОКЕР" ООД е застрахователен брокер с ЕИК 200368118 и седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захари Княжески" № 16, партер, офис 1.

„АБАКУС БРОКЕР" ООД е вписан с решение № 127-ЗБ/08.12.2008 г. в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл. 30, ал. 1, т. 11 от ЗКФН.

Справка за горното обстоятелство можете да направите в Комисията за финансов надзор.

Адрес на КФН - 1000 София, ул. „Будапеща" 16

централа: +359 2 940 49 99, факс: +359 2 829 43 24, е-поща: [email protected].

Повече информация- на интернет сайта на КФН - www.fsc.bg.

„АБАКУС БРОКЕР" ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател, или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на „АБАКУС БРОКЕР" ООД.

При предоставянето на услугите „АБАКУС БРОКЕР" ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи.

Приложим закон спрямо застрахователния договор при сключване е Кодекса за застраховането на Република България.

„АБАКУС БРОКЕР" ООД може да даде съвети и въз основа на справедлив анализ по чл. 325 ал. 3 от КЗ, ако бъде направено такова изрично искане от потребител на застрахователна услуга.

В случай, че имате оплаквания от предоставяната от „АБАКУС БРОКЕР" ООД услуга, моля изгответе писмено Вашата жалба, като точно обясните Вашия проблем и определите Вашите искания. Приложете и съответните документи, които имат отношение към случая.

Подайте жалбата на адрес гр. Стара Загора, ул. „Захари Княжески" № 16, партер, офис 1 или на е-поща: [email protected]. „АБАКУС БРОКЕР" ООД се ангажира да проучи детайлно случая и да отговори на жалбата Ви в 10 (десет) дневен срок от подаването ѝ, който отговор ще Ви бъде изпратен на посочения от Вас адрес.

Ако въпреки подадените оплаквания все още не сте доволни от предоставяната от „АБАКУС БРОКЕР" ООД услуга или отговор на оплакванията си, жалба срещу „АБАКУС БРОКЕР" ООД може да подадете пред КФН по изготвените от КФН указания, които може да намерите на интернет адрес: http://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/zhalbi/