Как да ни намерите:
гр. Стара Загора 6000
ул. Захари Княжески № 16,
партер, офис 1
тел./факс: 042.625080
моб.: 088.5462785
е-поща: [email protected]
гр. Бургас 8000
ул. „Индустриална” № 41

тел./факс: 056.999950
моб.: 088.9009908; 088.6608550
е-поща: [email protected]
гр. Хасково 6300
ул. „Марин Дринов” № 4, ет. 1, офис 3

тел.: 038.623623
моб.: 088.6623623
е-поща: [email protected]
гр. Сливен 8800
ул. "Константин Стоилов" № 8

тел./факс: 044.666654
моб.: 088.5702040
е-поща: [email protected]
гр. Пазарджик 4400
ул. "Генерал Гурко" № 2, ет. 2, офис 5

тел./факс: 034.423330
моб.: 088.9763330
е-поща: [email protected]
гр. Сандански 2800
ул. "Стефан Стамболов" № 11Г

моб.: +359.88.8604836
е-поща: [email protected]
гр. Плевен 5800
ул. „Гренадирска” № 65

моб.: +359.88.5278861
е-поща: [email protected]
гр. Враца 3000
ул. "Здравец" №1

моб.: +359.87.9589038
е-поща: [email protected]
Стара Загора Пловдив Бургас
Хасково Сливен Пазарджик
Сандански Враца
Информация по чл. 325 КЗ

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 325 OT КЗ

„АБАКУС БРОКЕР" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, община Стара Загора, ул. „Захари Княжески" № 16, партер, офис 1, ЕИК 200368118, е застрахователен брокер, вписан с решение  на КФН в регистъра на застрахователните посредници, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН. Справка затова можете да направите в Комисията за финансов надзор, гр. София 1000, ул. „Будапеща" № 16 или на интернет сайта й www.fsc.bg.

„АБАКУС БРОКЕР" ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и застраховател или предприятие - майка на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на съдружниците или от капитала на „АБАКУС БРОКЕР" ООД.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от „АБАКУС БРОКЕР" ООД услуга или по друга причина желаете да подадете жалба, моля направете го писмено на адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. „Захари Княжески" № 16, партер, офис 1 и на електронна поща [email protected] като задължително посочите име, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка и опишете оплакването си. Ние ще Ви отговорим в срок от 10 (десет) дни от получаването на жалбата ви с писмо или на посочения от вас електронен адрес.

Вие можете също така да подадете жалба до Заместник председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор" или до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, ЦУ на КЗП, пл. „Славейков" № 4А, тел. 02 / 9330 588, интернет страница www.kzp.bg, е-поща: [email protected].

„АБАКУС БРОКЕР" ООД има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приемем, трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.

Като застрахователен брокер „АБАКУС БРОКЕР" ООД извършва застрахователно посредничество по възлагане от своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества.

Като застрахователен брокер „АБАКУС БРОКЕР" ООД не предоставя съвети (лични препоръки) на своите клиенти във връзка със сключване на застрахователни договори, а единствено обективна информация, с която да ги подпомогне да вземат информирано решение за избор на застраховка. Вие имате право да поискате „АБАКУС БРОКЕР" ООД да ви изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ, а ние имаме право да приемем или откажем изготвянето му.

Естеството на възнаграждението, което „АБАКУС БРОКЕР" ООД получава за оказване на посредническите си услуги е комисионна, включена в застрахователната премия по сключените с негово посредничество застрахователни договори и се заплаща от застрахователната компания.